โลจิสติกส์ ธุรกิจสุดบูม ตอบสนองธุรกิจออนไลน์

                โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง การขนส่งสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยมีการวางแผน ควบคุม จัดเก็บข้อมูลสินค้าหรือบริการเพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบโลจิสติกส์นี้ช่วยให้การบริหารงานด้านธุรกิจ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย

นับตั้งแต่การซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ระบบโลจิสติกส์ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากการซื้อขายของออนไลน์จำเป็นต้องพึ่งระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถตรวจสอบหรือติดตามสถานะของสินค้าได้ ดังนั้นธุรกิจโลจิสติกส์จึงมีมากขึ้น ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่

โลจิสติกส์ในต่างแดน

                ประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศรายใหญ่ ที่มีระบบโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ในทุกครัวเรือน และมีการพัฒนาทางธุรกิจออนไลน์อย่างแพร่หลาย ประชากรส่วนมากนิยมสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ เป็นผลให้ระบบโลจิสติกส์ได้รับความนิยมไปทั่วทุกรัฐ ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหญ่จึงพัฒนาธุริกิจโลจิสติกส์ให้เป็นระบบมากขึ้น ลูกค้าก็สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ระบบโลจิสติกส์ในทวีปเอเชียก็ได้รับการพัฒนาอย่างรุกหน้าเช่นกัน โดยเฉพาะในประเทศจีน เนื่องจากจีนมีฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดที่ส่งขายไปทั่วโลก ทั้งแบบส่งและปลีก ดังนั้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในจีนจึงมีความสำคัญมากต่อการซื้อขาย ซึ่งเห็นได้จากเว็บไซต์ขายของออนไลน์เพิ่มขึ้น จีนมีรูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์ คือหนึ่งบริษัทจะมีเว็บไซต์ขายของมากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ ทำให้การค้าขายไม่ว่าจะเป็นแบบปลีกหรือส่งนั้นสามารถขยายออกไปได้มาก

ความยิ่งใหญ่ของระบบโลจิสติกส์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ทำให้ธุรกิจการขนส่งหรือโลจิสติกส์ขยายตัวออกไปยังประเทศอื่นรวมทั้งประเทศไทย

โลจิสติกส์ในไทย

                ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการขนส่งหรือโลจิสติกส์ในประเทศไทยนั้น ได้รับการพัฒนามาจากประเทศการค้ารายใหญ่สองทวีปอย่างจีนและอเมริกา คนไทยมีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์ในไทยได้รับการพัฒนาตามไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์เอกชนที่ทำการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ รวมไปถึงระบบการขนส่งของรัฐบาลที่ต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง อีกทั้งระบบโลจิสติกส์ของบริษัทต่างประเทศ ที่เข้ามาเปิดเพื่อทำการขยายสาขาในเมืองไทย

จะเห็นว่าระบบธุรกิจโลจิสติกส์ของโลกได้รับความนิยมอย่างมหาศาล เพื่อสนองต่อความต้องการของธุรกิจออนไลน์ เป็นผลให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้า และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านโลจิสติกส์ และเชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์ทั่วทั้งโลก จะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปอีกมากในอนาคต